Privacyverklaring

Inleiding

Kapsalon Bas de Kapper neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene)
op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze
privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je
persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor

vragen kun je altijd contact opnemen met info@basdekapper.nl

Bas de Kapper is een eenmanszaak/Bas de Kapper, kantoorhoudende te Oosterhout aan de
Tempelierstraat 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

nummer 20019618..

Bas de Kapper is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Bas de

Kapper de verwerkingsverantwoordelijke.
Hoe gebruikt Bas de Kapper jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Bas de Kapper persoonsgegevens
over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Bas de Kapper voor dat
specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken
en hoe lang de gegevens door Bas de Kapper worden bewaard. Om het overzichtelijk te

houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam,

Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Andere activiteiten

Doeleinde: management
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bas de Kapper heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal

rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Bas de Kapper over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek

tot inzage doen.
Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar
aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een
verzoek hiertoe doen bij Bas de Kapper. Je kunt verzoeken dat Bas de Kapper je gegevens

wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Bas de Kapper de beperking van de

verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Bas de Kapper of
een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Bas de Kapper te verkrijgen. Bas de Kapper zal
deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een

andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft
gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden
geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het
kan zijn dat Bas de Kapper je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Bas de kapper

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@basdekapper.nl zal je verzoek zo snel mogelijk
inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Bas de Kapper een dergelijk
verzoek heeft ontvangen. Indien Bas de kapper je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord

aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Bas de Kapper verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,

bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Bas de Kapper ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Bas de
kapper worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Bas de Kapper worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of
de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben,
bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de

privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Bas de kapper je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@basdekapper.nl Ook als je een

klacht hebt over de manier waarop Bas de kapper

jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@basdekapper.nl. Daarnaast kan je
ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van
privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.